REGULAMIN

REGULAMIN
POLA NAMIOTOWEGO FLOSEK

Każdy, kto przebywa na terenie pola namiotowego Flosek zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa i postanowień niniejszego regulaminu.

1. Korzystanie z pola namiotowego jest płatne wg cennika. Dzierżawca zastrzega sobie prawo do interpretacji cennika.
2. Pobyt na polu namiotowym należy zgłosić dzierżawcy osobiście lub telefonicznie.
3. Palenie ognisk jest dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
4. Goście zobowiązani są do zachowania czystości na terenie pola i w jego sąsiedztwie.
5. Zabrania się mycia, prania i zmywania w jeziorze i w odległości mniejszej niż 50 m od brzegu.
6. Za psy i inne zwierzęta przebywające na terenie pola namiotowego odpowiada jego właściciel zapewniając czystość i bezpieczeństwo.
7. Za rzeczy zgubione lub skradzione na terenie pola namiotowego dzierżawca nie ponosi odpowiedzialności.
8. Wjazd na teren pola namiotowego pojazdami mechanicznymi jest zabroniony, za wyjątkiem osób posiadających opłacony pobyt całodobowy.
9. Zabrania się zachowania uciążliwego dla innych gości.
10. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22 do godziny 8.
11. Osoby rażąco naruszające postanowienia niniejszego regulaminu dzierżawca ma prawo usunąć z pola namiotowego, bez zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.
12. Inne kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie należy każdorazowo uzgadniać z dzierżawcą.